top of page

Himiýa önümleriniň daşamalary

Biziň kompaniýamyz howply we howply himiýa toparyna degişli harytlar bilen ulag-ekspeditorlyk hyzmatlaryny amala aşyrýar.  Şu günki günde biz dürli howplulyk toparlaryna degişli birtopar himiýa önümlerini daşamak boýunça ygtyýarnamanyň eýesidiris.  Kompaniýamyzyň wezipe sanawynda himiýa önümlerini daşamak, saklamak we resmileşdirmek pudagynda ýöriteleşýän ýokary derejeli hünärmenler bar.  Degişli rugsatnamalar gowşurylan awtomaşynlar hojalygynda Awtomobil ulaglary ministrliginiň ýörite mekdeplerinde okuwlary geçen ýokary derejeli sürüjiler zähmet çekýärler. Ýokary howplulyk toparyna degişli bolan ýükler bilen gös-göni iş alyp barýan ähli hünärmenler hereket edýän kanunçylygy laýyklykda okuwlary geçdiler we gerekli esbaplar bilen üpjün edilendir.

Road convoy

Road convoy

Road convoy

Road convoy

Road convoy

Road convoy

Loading process

Loading process

Strapping of cargo

Strapping of cargo

Loading of cargo

Loading of cargo

Loading of cargo

Loading of cargo

Loading of dangerous goods

Loading of dangerous goods

bottom of page