top of page
Over Sized Cargo
Toyo Engineering Project
Balkan Vessel
Crane Operations at Port
Mammoet MTC 15

2013

esaslandyrylan senesi

74

sany işgärler

3955

sany gümrük beýannamalary işlendi

4940

sany konteýnerler daşaldy

~60k

tonna getirildi
SERVICES

HYZMATLAR

Üpjün ediş gatnaşyklaryny dolandyrmak

Biz üpjün ediş gatnaşyklaryny dolandyrmak boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny, şol sanda ykdysady taýdan netijeli we çalt deňiz frahtyny (ýük daşamalaryny) teklip edýäris

Ulaglar we logistika
 

Biz ýerüsti, deňiz we howa ulaglary pudagynda iň bir ýokary hilli logistiki hyzmatlary teklip edýäris

Deňiz araçylygy (agentçiligi) we dellalçylygy

Biz agentçilik we dellalçylyk hyzmatlaryny giň çygyrda teklip edýäris

Taslamalaýyn ýükler

Taslamalaýyn ýükleri daşamak boýunça biziň tejribämiz islendik taslamanyň ýokar hünär derejesinde ýerine ýetirilmegini üpjün eder.

Ammar şertlerinde ýerleşdirmek

Biz Türkmenistanyň çäginde ammarda ýerleşdirmek hyzmatlaryny teklip edýäris

GOŞMAÇA HYZMATLAR

Halkara ýük daşamalary

Biz üpjün ediş gatnaşyklaryny dolandyrmak boýunça hyzmatlaryň doly toplumyny, şol sanda ykdysady taýdan netijeli we çalt deňiz frahtyny (ýük daşamalaryny) teklip edýäris.

Agyr/ gabara ölçegine laýyk gelmeýän ýükleriň daşamalary

Ölçegden uly ýükleriň daşamalary diýseň oýlanyşykly taýýarlanan meýilnama laýyklykda  aýratyn esewanlyk bilen we öz möhletinde amala aşyrylýar

Gümrük dellaly

Biziň gümrük dellaly hyzmatlarymyz ähli howa, ýerüsti we deňiz ýük daşamalarymyz boýunça ýükleriň üznüksiz daşalmagyny üpjün edýärler.

Gämi agentçiligi

Biz gämi (deňiz) agentçiligi boýunça giň çygyrda hyzmatlary teklip edýäris

Stiwidor işleri (gämide ýüki ýüklemek we düşürmek işleri)

“Altyn Ýoda” kompaniýasy gämileriň porta girmegine, ýük amallaryny ýerine ýetirmäge ýardam edýär, bunkerleriň doldurylmagyny, stiwidor we barlag işleriniň ýerine ýetirilmegini dolandyrýar

Ammarda ýerleşdirmek we saklamak

Biziň intellektual çözgütlerimiz we häzirki zaman ammarlarymyz harytlary saklamak üçin Siziň çykdajylaryňyzy kemeltmäge ýardam ederler

Tirkege almak

Biz müşderilerimiz üçin deňizde gämileri tirkege almak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýäris

Umumy maksatly ýükleriň daşamalary

“Altyn Yoda” kompaniýasy  umumy maksatly we gapgarylan (gapsyz) ýükler daşalanda toplumlaýyn işlenmegini we takyklyk bilen gözegçiligini ýola goýýar

PROJECTS
ABOUT

ÖZÜMIZ BARADA

“Altyn ýoda” kompaniýasynyň işgärler köpçüliginiň üstünliginiň esasyny ulag-ekspeditorlyk işlerinde we gümrük dolandyryş pudagynda tejribeli hünärmenleri düzýär. Köp ýyllyk  iş tejribesine eýe bolmak bilen biz iň gysga möhletlerde we ygtybarly netijeliligi bilen ýokary hilli hyzmatlary üpjün edýäris.  

“Altyn ýoda” kompaniýasynyň dürli pudaklarda ýörite bilermenler topary bolup, olaryň ähli tagallalary müşderileriň zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmaga gönükdirilendir. Logistiki gatnaşyklardan başga-da, kompaniýamyzyň güýçli taraplaryna Taslama Menejmenti degişlidir.

“Altyn ýoda” kompaniýasy “Hil çygrynda öňdebaryjylygy üçin Halkara ýyldyzy” baýragyna mynasyp bolup, onuň tanyşdyryş dabarasy 2015-nji ýylyň 28-nji iýunynda Pariž şäherinde geçirildi. Bu çözgüt  Quality Hunters topary tarapyndan geçirilen barlaglaryň we derňewleriň netijesinde (ýolbaşçylaryň, telekeçileriň we hünärmenleriň hil derejesi) “Directions in Leadership, Quality and Excellence” işewürlik başlangyjynyň çäginde kabul edildi.

“Altyn ýoda” kompaniýasyna "International Star for Leadership in Quality" (“Hil çygrynda öňdebaryjylygy üçin Halkara ýyldyzy” baýragyny gowşurmak barada gutarnykly çözgüt  baha beriji komitet tarapyndan QC100 modeliniň ölçegleriniň esasynda ýerine ýetirildi. Hili umumy dolandyrmak, “Quality Mix” hil maksatnamasy bilen bilelikde hili dolandyryş köpugurly modeli  kompaniýanyň eýeleýän öňdebaryjy ornuny has-da berkidýär.

3 ýyla barabar gysga wagtyň içinde ýokary öndürijilik görkezijileri netijesinde “Altyn ýoda” Türkmenistanyň iň bir tiz ösýän ulag-ekspeditorlyk kompaniýalarynyň birisine öwrüldi.

HYZMATDAŞLAR WE MÜŞDERILER

Turkmenbashi International Sea Port

TLA_logo.png
CLIENTS

HABARLAŞMAK ÜÇIN SALGYLAR

Biziň bilen baglaşmagyňyzy soraýarys

islendik ýüztutmalar, soraglar ýa-da maslahatlar üçin +99312 477872 belgisine jaň ediň ýa-da şu aşakdaky görnüşi dolduryň

Success! Message received.

Baş ofis

“Paýtagt” Işewürlik merkezi, 7-nji gat

10 ýyl Abadançylyk köç., 60-njy jaý

Aşgabat, Türkmenistan

Tel: +99312 477872

Tel: +99312 477423

Elektron poçta:office@altynyoda.com

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
Işe ýerleşdirmek

Biziň kompaniýamyza işe ýerleşmäge arza bermek üçin, öz maglumatyňyzy we ýanyna goşulan gysgaça haty  office@altynyoda.com elektron poçtasyna iberiň

Boş iş orunlary barada sorap bilersiňiz:

+99312 477872

CONTACT
bottom of page